...

ESL info in Vietnamese

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

ESL info in Vietnamese
Lớp Tiếng Anh Sinh Ngữ Hai
Lớp Tiếng Anh Sinh Ngữ Hai (ESL) là gì?
ESL là một chương trình cho người lớn (tuổi từ 18 trở lên) và không
nói tiếng Anh như sinh ngữ chính. Chương trình này chú trọng vào 4
khả năng ngôn ngữ - đọc, viết, nói và nghe. Mỗi lớp học chỉ có ít học
sinh và có dùng máy vi tính để hỗ trợ việc học.
Những ai đủ tiêu chuẩn học chương trình này?
Những cá nhân 18 tuổi trở lên và phải là di dân hay người tỵ nạn
thường trú. Những người mang chiếu khán du học hay du lịch thì
không tham dự được.
Học phí cho chương trình là bao nhiêu?
Lệ phí ghi danh cho mỗi tam cá nguyệt (khoảng 11 tuần) là $25.
Những học viên thuộc diện khó khăn về tài chánh có thể xin miễn lệ
phí.
Những Câu Hỏi
Thông Thường
H:Người từ nước khác đến có
thể tham gia chương trình?
Đ: Không. Chương trình chỉ
dành cho những cư dân.
H: Có thể dùng trợ cấp tài
chánh để trả học phí ESL?
Đ: Không, nhưng học viên
thuộc diện tài chánh khó khăn
có thể được miễn học phí.
H: Khi nào các lớp học bắt
đầu?
Đ: Vào đầu mỗi tam cá
nguyệt, nhưng học viên mới
phải học lớp
Student Success trước. đã.
Xin gọi để biết ngày ghi danh
lớp Student Success sắp tới.
Giờ học như thế nào?
Có những lớp học ban ngày và lớp học buổi chiều từ Thứ Hai đến
Thứ Năm. Học viên được phép xin đổi lớp khi giờ giấc đi làm hay sinh
hoạt thay đổi.
Bắt đầu tôi phải làm gì?
Những học viên mới phải hoàn tất lớp học chuẩn bị 4 ngày gọi là lớp
Student Success trước khi ghi danh lớp ESL.Xin gọi hay đến Phòng
Giáo Dục Cơ Bản Người Lớn để biết thêm chi tiết về ngày ghi danh
lớp Student Success sắp tới
CPTC Bldg. 37
4500 Steilacoom Blvd. S.W.
Lakewood, WA 98499
(253)589-5702
Clover Park Technical College does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, sexual orientation,
or age in its program and activities.
Fly UP